ติดตามงานตรวจสอบ

ขั้นตอนการดำเนินงานของทางสถาบัน

1

2

3

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

กำลังทำการตรวจสอบวัตถุมงคลของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ

ดำเนินการเสร็จสิ้น