พระอาจารย์(อติโชติ) ธมฺมวโร พระปิดตาพังพระกาฬ

รุ่งไร้พ่าย แพ้ไม่เป็น

ข้อมูลทั่วไป / Information / 一般信息

รหัสตรวจสอบพระ / Certification Code / 检验码 ACI-145538
ประเภทพระ / Type / 佛型 เหรียญทั่วไป
ชื่อพระ / Name / 名称 พระอาจารย์(อติโชติ) ธมฺมวโร พระปิดตาพังพระกาฬ
วัด/กรุ / Source / 资源 วัดพุทไธศวรรย์
รุ่น / Generation / 模型 รุ่งไร้พ่าย แพ้ไม่เป็น
หมายเลขพระ / No. / 数字 11
พิมพ์/ Style / 样式 พิมพ์มหาลาภ เหนือดวง-หลังพ่อแม่
เนื้อ / Texture / 质地 เนื้อทองคำ ลงยาพื้นแดง (ชุดนำฤกษ์)
ปี / Year / 年 2567
จังหวัด / Province / 省份 พระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ / Note / 注意 (น้ำหนัก 27.23 กรัม)
ผู้ครอบครอง /Owner / 所有者 ป๋อง สุพรรณ