แจ้งเพื่อทราบ

โปรดอ่านรายละเอียด... หากมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดจากการตรวจสอบและพิจารณารับรองดังกล่าว ข้าพเจ้าก็ไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และขอสละสิทธิในการดำเนินคดีใดๆ กับทางสถาบันฯ หรือบริษัทตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา สถาบัน ACI ขอความกรุณา ผู้ใช้บริการทุกท่านยอมรับและปฏิบัติตาม ข้อตกลงในรายละเอียดเพื่อความเข้าใจตรงกัน!

  อัพเดต: 23/06/2024

  อ่าน:  90  คน